Disclaimer Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn  
zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te  
verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor  
schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de  
aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van  
het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de  
website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud  
van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.  
Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek  
aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt  
uitgesloten. Privacy statement De persoonlijke gegevens die u op de site  
invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft  
gegeven, worden gebruikt (bestellen van Kunstgevoel producten. Deze  
gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt  
Kunstgevoel de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren.  
Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit bij Kunstgevoel melden. Uw  
gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd. Uw bezoek aan  
deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die  
wij via deze cookies verzamelen, wordt door de Kunstgevoel gebruikt om  
onze website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zullen niet  
herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden  
verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw  
internet browser uit te zetten. Intellectuele eigendomsrechten Kunstgevoel  
producten behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en  
octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie  
(waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden  
en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is  
het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke  
schriftelijke toestemming van Kunstgevoel producten, over te nemen, te  
vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te  
maken.